ข่าวสมัครงาน/บุคลากร

รับโอน (ย้าย) สายงานบริหาร จำนวน 7 ตำแหน่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งส่นงานผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตรงตามที่กำหนดดังนี้

สายงานผู้บริหาร จำนวน 7 อัตรา

สำนักงานปลัด จำนวน 2 อัตรา

1. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

2. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง จำนวน 2 อัตรา

1. หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานทั่่วไป ระดับต้น)

กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

1.หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา

1. หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

2. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 034-300260 – 1 ต่อ 122 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

 

 

รับสมัครพนักงานจ้าง สังกัดสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

สังกัดสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถขยะ) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 034-300260 – 1 ต่อ 122 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

 

รับโอน (ย้าย) สายงานบริหาร สายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งส่นงานผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตรงตามที่กำหนดดังนี้

สายงานผู้บริหาร    จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปลัด

1. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป)   ระดับต้น

สายงานผู้ปฏิบัติ   จำนวน  2 อัตรา

กองช่าง

1.นายช่างโยธา                ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.นักวิชาการสาธารณสุข     ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 034-300260 – 1  ต่อ 122   ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม