ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม

โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ได้เข้าร่วม “โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร” จัดโดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตุประสงค์เพื่อบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและคำแนะนำในการเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรม

 

การก่อตั้ง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม

โครงสร้าง

นายสถาน  เดชาโชติกิจสกุล

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม

 

นายโอบบุณ  นิมิบุตร

เลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม

นายธรณัส  อยู่ทอง

ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2559  ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยนายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน การพัฒนาและส่งเสริม จัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ง่าย รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม ภายใต้กรอบภารกิจ 5 ด้าน ดังนี้

กรอบภารกิจและการประสานการปฏิบัติหรือการสนับสนุน

  1. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน (Crime Control & Prevention) ด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระทำผิดทางอาญาโดยการเฝ้าระวังป้องกัน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น
  2. รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้ด้วยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป และติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบเป็นระยะ
  3. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท (Conflict Management) ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือหลักสันติวัฒนธรรม
  4. เยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน (Community & Empowerment) ด้วยการให้ความเข้าใจ กำลังใจช่วยเหลือ สนับสนุน ให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีิวิตเป็นปกติต่อไป รวมทั้งการให้ความรู้หรือแนะนำในการยื่น
  5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน (Reintegration) เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน สังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป

ทำเนียบประธานศูนย์ยุติธรรมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1. นายวัสสันต์  กิจจิว               ตั้งแต่ก่อตั้ง ปี2559   –   30 มิถุนายน 2563

2. นายสถาน    เดชาโชติกิจสกุล        1 กรกฎาคม 2563   –   จนถึง ณ ปัจจุบัน

การก่อตั้ง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม

โครงสร้าง

นายสถาน  เดชาโชติกิจสกุล

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม

นายโอบบุณ  นิมิบุตร

เลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม

นายธรณัส  อยู่ทอง

ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2559  ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยนายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน การพัฒนาและส่งเสริม จัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ง่าย รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม ภายใต้กรอบภารกิจ 5 ด้าน ดังนี้

กรอบภารกิจและการประสานการปฏิบัติหรือการสนับสนุน

  1. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน (Crime Control & Prevention) ด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระทำผิดทางอาญาโดยการเฝ้าระวังป้องกัน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น
  2. รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้ด้วยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป และติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบเป็นระยะ
  3. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท (Conflict Management) ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือหลักสันติวัฒนธรรม
  4. เยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน (Community & Empowerment) ด้วยการให้ความเข้าใจ กำลังใจช่วยเหลือ สนับสนุน ให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีิวิตเป็นปกติต่อไป รวมทั้งการให้ความรู้หรือแนะนำในการยื่น
  5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน (Reintegration) เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน สังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป

ทำเนียบประธานศูนย์ยุติธรรมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1. นายวัสสันต์  กิจจิว               ตั้งแต่ก่อตั้ง ปี2559   –   30 มิถุนายน 2563

2. นายสถาน    เดชาโชติกิจสกุล        1 กรกฎาคม 2563   –   จนถึง ณ ปัจจุบัน