คู่มือประชาชน/คู่มือต่างๆ/จุลสาร

คู่มือ ประกาศ เรื่องปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือปชช. ณ 15 กค. 2563

การขอใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

คู่มือสำหรับประชาชน 5 : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย