Month: พฤษภาคม 2022

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ITA ข้อ 42)

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ITA ข้อ 42)

ข้อ 42 ITA