Day: กันยายน 13, 2022

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565ประกาศ(นิติกร)1
ประกาศ(นิติกร)