แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนร่างข้อบัญญัติเรื่องกิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 25…