นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติท)

กำหนดหลักเกณฑ์การได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2564กำหนดหลักเกณฑ์การได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2564