สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอสามพราน ประมาณ ๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสามพราน ตำบลยายชา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางช้าง ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไร่ขิง ตำบลอ้อมใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน

 

มีพื้นที่ ๕.๖๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๓,๕๓๒ ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

  • หมู่ที่ ๑ บ้านคลองลัด
  • หมู่ที่ ๒ บ้านคลองลัดท่าคา
  • หมู่ที่ ๓ บ้านท่าข้าม
  • หมู่ที่ ๔ บ้านโรงหีบ
  • หมู่ที่ ๕ บ้านคลองตัน
  • หมู่ที่ ๖ บ้านโรงหีบพัฒนา

 

มวลชนจัดตั้ง ล่าสุด ณ ปี พ.ศ 2561

 1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จว.)
 2. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลท่าข้าม (จว.)
 3. กลุ่มคูร์ซิลโล
 4. กลุ่มภาวนาทาบอร์
 5. กลุ่มขาว-ดำ
 6. กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว
 7. กลุ่มเยาวชน
 8. กลุ่มโคเออร์
 9. กลุ่มพลมารีย์
 10. กลุ่มสภาอภิบาลวัดนักบุญเปโตร
 11. กลุ่มพัฒนาอาชีพ
 12. สหกรณ์เครดิตยูเนียนนักบุญเปโตร
 13. คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท
 14. กลุ่มวินเซนต์เดอปอล
 15. สมาคมผู้สูงอายุเปโตร-ท่าข้าม
 16. ชมรมอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้านตำบลท่าข้าม (อสม.) (จว.)
 17. ชมรมแอโรบิกตำบลท่าข้าม
 18. ชมรมดอกลำดวนตำบลท่าข้าม (ผู้สูงอายุ)
 19. สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกดอกลำดวน
 20. ชมรมจิตอาสาตำบลท่าข้าม (จว.)
 21. ทีมผู้ก่อการดีตำบลท่าข้าม
 22. ชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารตำบลท่าข้าม
 23. ชมรมโยคะตำบลท่าข้าม
 24. ชมรมจักรยานตำบลท่าข้าม
 25. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)(มีค 2561)