ประวัติ

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

   ตำบลท่าข้าม สามพราน เริ่มก่อตั้งเป็นชุมชนเล็ก ๆ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2378 (ค.ศ.1835) โดยชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน อยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) ซึ่งทำการดำรงชีพในการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ โดยเรียกขานชุมชนนี้ว่า ชาวท่าข้าม (ชุมชนติดแม่น้ำมีท่าเรือติดต่อกับชุมชนอื่น) สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีป่าไม้ไผ่ และป่าหญ้า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนอ้อย ทำน้ำตาล มีโรงหีบผลิตน้ำตาล ทำนา และเสี้ยงสุกร

 • ต่อมาปี พ.ศ.2381 (ค.ศ.1838) บาทหลวง (คุณพ่อ) อัลบรังค์ (ALBRAND) เข้ามาสอนศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ในชุมชนท่าข้าม และได้โปรดศิลล้างบาปแก่ชาวท่าข้าม ในปี พ.ศ.2383 (ค.ศ.1838) ชาวท่าข้ามได้ร่วมกันปลูกบ้านพักให้คุณพ่อ ซึ่งในปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ วัดนักบุญเปโตร
 • ตำบลท่าข้ามมีพื้นที่ 5.65 ตารางกิโลเมตร (3,532 ไร่) มีจำนวน 6 หมู่บ้าน มีประชากร 10,628 คน ชาย 5,065 คน หญิง 5,563 คน จำนวนครัวเรือน 4,762 ครัวเรือน
 1. หมู่ที่ 1 หมู่บ้านคลองลัด  ชาย    988  คน  หญิง  1,107  คน  รวมทั้งสิ้น  ประชากรจำนวน    2,095  คน     707  ครัวเรือน
 2. หมู่ที่ 2 หมู่บ้านคลองลัดท่าคา   ชาย    542  คน  หญิง    619  คน รวมทั้งสิ้น  ประชากรจำนวน    1,161  คน     465  ครัวเรือน
 3. หมู่ที่ 3 หมู่บ้านท่าข้าม    ชาย     96  คน   หญิง     87   คน  รวมทั้งสิ้น  ประชากรจำนวน       183  คน     125  ครัวเรือน
 4. หมู่ที่ 4 หมู่บ้านโรงหีบ    ชาย 1,419  คน  หญิง  1,551  คน  รวมทั้งสิ้น  ประชากรจำนวน   2,970  คน  1,028  ครัวเรือน
 5. หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคลองตัน  ชาย 1,105  คน  หญิง  1,199  คน รวมทั้งสิ้น  ประชากรจำนวน   2,304  คน  1,007  ครัวเรือน
 6. หมู่ที่ 6 หมู่บ้านโรงหีบพัฒนา   ชาย  915  คน  หญิง  1,000 คน  รวมทั้งสิ้น  ประชากรจำนวน   1,915  คน   1,420 ครัวเรือน                                                                                                                                                ข้อมูล  ณ  มกราคม 2563

กำนันคนแรกเมื่อปี พ.ศ.2457 ขุนท่าข้ามขยันกิจ (นายอี้ ขยันกิจ) ปัจจุบัน นายชัชวาล กิจเจริญ โทร 089-55825

 • สารวัตรกำนัน คนที่1. นายประทีป  เรืองศรี   โทร 086-3003562
 • สารวัตรกำนัน คนที่2. นายวัชระ    แววแก้ว  โทร 084-0265188
 • แพทย์ประจำตำบล    นางสาวยุวลักษณ์  กิจสวัสดิ์  โทร 081-6456506

ผู้ใหญ่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 นายกฤษฏ์    แสงชัยชนะ   โทร 081-6572980

ผู้ช่วยคนที่1. นายสันติภาพ   กิจบำรุง    โทร 081-6995424  คนที่2. นายตี๋เล็ก  กิจบำรุง โทร 081-5719141

 • หมู่ที่ 2 นายชานนท์  พยัตตระกูล   โทร 081-8488911

ผู้ช่วยคนที่1. นายชาคลี       สกุลหิรัญ  โทร 085-2925060  คนที่2. นางสาวนงลักษณ์  ทรัพย์ประสม โทร 082-3522424

 • หมู่ที่ 3 นายสิทธิพงษ์  กิจสวัสดิ์     โทร 062-3855569

           ผู้ช่วยคนที่1. นางสาวพิศสมัย  กิจเจริญ  โทร 034-287134  คนที่2. นางบุญเตือน  กิจพิทักษ์  โทร 084-9552864 

 • หมู่ที่ 4 นายชัชวาล   กิจเจริญ       โทร 089-5582559

           ผู้ช่วยคนที่1. นางสาววรรณี   กิจเจริญ  โทร 086-8462661  คนที่2. นางเบญจรัตน์  บุญบางยาง โทร 096-2651516

 • หมู่ที่ 5 นายศิริวัฒน์   กิจฉลอง      โทร 081-8176193

           ผู้ช่วยคนที่1. นายนิวัตร์       รอดรักษา  โทร 089-6152197  คนที่2. นายธานี  พงษ์ประเสริฐสิน   โทร 085-2651298

 • หมู่ที่ 6 นายประชุม    กิจฉลอง  โทร 095-7022142 

           ผู้ช่วยคนที่1. นายอัคพล     เจาฑาฑิต  โทร 087-9779888  คนที่2. นางอมร  สังข์ฉายา   โทร 088-6514081

ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร และค้าขาย

ตำบลท่าข้ามได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

ปัจจุบันมี นายมานพ กิจฉลอง ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนและนำปัญหาความต้องการของราษฎรเข้าสู่กระบวนการตามระเบียบ เพื่อให้ได้รับการแก้ไข สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น นอกจากเป็นผู้ที่ได้รับการไว้วางใจให้เป็นตัวแทน เพื่อเป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชนได้ในยามเดือดร้อนและเป็นผู้ทำงานด้วยความเสียสละเพื่อประโยขน์สุขของประชาชนแล้ว ในอีกบทบาทหนึ่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาที่ต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยและงานของส่วนราชหารต่าง ๆ ที่มีการปฏิบัติในพื้นที่ให้บังเกิดเป็นรูปธรรมอีกด้วย ดังนั้น ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่ทำให้บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคง

 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่ที่ 12/15 ม.4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110