นโยบายการบริหารงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 นายมานพ กิจฉลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้แถลงนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามของผู้บริหารที่ได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลทา่ข้าม

เจตนารมณ์ในการทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีโดยเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตำบลท่าข้าม ดังนั้น การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงมุ่งเน้นให้ประชาชนตำบลท่าข้าม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ, ด้านสังคม, ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านการบริหารการจัดการที่ดี และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวัฒนธรรมหลักในการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลท่าข้าม ดังนี้

 1. ต้องซื่อสัตย์ “ขยัน และอดทนในการทำงาน”
 2. ต้องโปร่งใส “ยุติธรรม เท่าเทียมกัน และดูแลผลประโยชน์ประชาชนของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก”
 3. ต้องเป็นธรรม “บริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน”
 4. ต้องประหยัด “การบริหารงานและการปฏิบัติงานจะใช้ทรัพยากรทุกด้านที่มีอยู่ให้คุ้มค้าและเกิดประโยชน์ เพิ่มศักยภาพให้ได้มากที่สุด”
 5. ต้องบังเกิดประสิทธิภาพ “ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อย จะหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว และอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิผลต่อไป”

ปรัชญาการพัฒนา

“ส่งเสริมการศึกษา ขจัดยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

เป้าหมายในการพัฒนา

 • 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ, ด้านสังคม, ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านการบริหารการจัดการที่ดี และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • 2. เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน มีภูมิปัญญาและภูมิคุ้มกัน มีศักยภาพรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทุกมิติ
 • 3. เพื่อให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและโครงสร้างของท้องถิ่น
 • 4. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
 • 5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน
 • 6. เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาขีดสมรรถนะ ความรู้และความสามารถของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 • 7. เพื่อมุ่งเน้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • 8. เพื่อมุ่งเน้นจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • 9. เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาและรณรงค์ให้ประชาชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • 10. เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน

 • 1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
  • เป้าหมายของการพัฒนาคือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนการลงทุน ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว การเกษตร โดยจะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้และใช้การได้โดยสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดน้ำท่วม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
 • 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
  • เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงาน ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงและมั่งคั่งถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ บริการต่าง ๆ เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าในเป็นที่ยอมรับและผ่านการรับรองมาตรฐานสากล
 • 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีศาสนาเป็นเครื่องชี้นำชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดการระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐานและได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน คนในสังคมจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ บริการความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาส ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อาจจะขยายและปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่ความต้องการ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงานและมีคุณธรรม ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนป้องกันปัญหาอาชญากรรมและระงับการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ
 • 4. การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • เป้าหมายของการพัฒนาคือจัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากมลพิษมีลำคลองใสสะอาด ชุมชนสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบล จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนองค์กรเอกชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่ามีประสิทธิภาพ มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม ให้สวยงาม น่าอยู่อาศัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาด ของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • 5. การพัฒนาบริหารจัดการ และการบริการประชาชน
  • เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วม ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะตามหลักธรรมมาภิบาลและพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถบริการแก่ประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจัดหาซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามตามที่กล่าวมา เป็นไปตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ซึ่งมาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน

ITA ข้อ 35 การมีส่วนร่วม