คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ