หัวหน้าส่วนราชการ

นายโอบบุณ นิมิบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

 

นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

นางสาวกรุณา ใจเอื้อ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการกอง

.

นางสาวรุ่งทิวา  อุษา

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 

 

สุดาพร  แต่แดงเพชร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธนิสร  บูรณะโสภณ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาววัชรีย์  ชินวงศ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายนพดล  อยู่เสือ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง