หัวหน้าส่วนราชการ

นายโอบบุณ นิมิบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

นางสาวอัจฉรา วงศ์สุกฤต

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

นางสาวกรุณา ใจเอื้อ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการกอง

.

นางสาวอัจฉรา วงศ์สุกฤต

รองปลัดรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 

 

นางสุดาพร  แต่แดงเพชร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธนิสร  บูรณะโสภณ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาววัชรีย์  ชินวงศ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายนพดล  อยู่เสือ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง