สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

นางสาวอัจฉรา   วงศ์สุกฤต

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นายจักรพันธ์   อินทรโชติ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

 

 

นางสาวฐิญาภัทร  กองมงคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

เจ้าหน้าที่

นางสาวณภัทร   สุวรรณวงษ์

นักทรัพยากรบุคคล

นายอนันต์   อยู่สวัสดิ์

นักป้องกันและบรรเทาฯ

นางสาวมยุรี  ยิ้มละม้าย

นักพัฒนาชมชน

นางสาวนันทวรรณ   นาคไร่ขิง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธรณัส   อยู่ทอง

นิติกร

นางสาวกัญญภา  ใจรักษา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวขวัญชนก  บวกเอี๋ยว

นักการ

นางสาวจันทร์จิรา  เจาฑาฑิต

พนักงานจ้าง

นางสาวอินทิรา  กิจประชุม

พนักงานจ้าง

นางสาวมัธุรส  กิจบำรุง

พนักงานจ้าง

นางสาวธาวิณี กิจบุญชู

พนักงานจ้าง

นายทนงศักดิ์   กาละพันธ์

พนักงานจ้าง

นายบีอา  พันธา

พนักงานจ้าง

นายกลยุทธ  กิจบำรุง

พนักงานจ้าง

นายณัฐวัฒน์  บุญอรุณรักษา

พนักงานจ้าง

นายธนารัตน์    กิจบำรุง

พนักงานขับรถยนต์

นายสรายุทธ์  กิจเจริญ

พนักงานจ้าง

นายโอกาส  กิจเจา

พนักงานจ้าง

นายอนุพงค์  กิจเจา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายมงคล จันทกรณ์

พนักงานดับเพลิง

นายประวิช  ศรีวิรัตน์

พนักงานดับเพลิง

นายคำรพ  จิตรวิจารณ์

พนักงานดับเพลิง

อนุพงษ์  ไทยแก้วรอด

พนักงานดับเพลิง

นายภูวดล  กิจเจริญ

พนักงานขับรถยนต์

นายภานุวัฒน์  กิจเจริญ

ยาม

นางสาววารุณี  กิจประยูร

ภารโรง

นายพิพัฒน์  ไกนสมโภช

ภารโรง