สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

นางสาวอัจฉรา   วงศ์สุกฤต

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 

เจ้าหน้าที่

นางสาวณภัทร   สุวรรณวงษ์

นักทรัพยากรบุคคล

นายอนันต์   อยู่สวัสดิ์

นักป้องกันและบรรเทาฯ

นางสาวมยุรี  ยิ้มละม้าย

นักพัฒนาชมชน

นางสาวนันทวรรณ   นาคไร่ขิง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธรณัส   อยู่ทอง

นิติกร

นางสาวกัญญภา  ใจรักษา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวขวัญชนก  บวกเอี๋ยว

นักการ

นางสาวจันทร์จิรา  เจาฑาฑิต

พนักงานจ้าง

นางสาวอินทิรา  กิจประชุม

พนักงานจ้าง

นางสาวมัธุรส  กิจบำรุง

พนักงานจ้าง

นางสาวธาวิณี กิจบุญชู

พนักงานจ้าง

ทนงศักดิ์   กาละพันธ์

พนักงานจ้าง

สังเวียน  ทัดสวน

พนักงานจ้าง

กลยุทธ  กิจบำรุง

พนักงานจ้าง

ณัฐวัฒน์  บุญอรุณรักษา

พนักงานจ้าง

บีอา  พันธา

พนักงานจ้าง

อนุพงค์  กิจเจา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คำรพ  จิตรวิจารณ์

พนักงานพนักงานจ้าง

อนุพงษ์  ไทยแก้วรอด

พนักงานดับเพลิง

นายมงคล จันทกรณ์

พนักงานดับเพลิง

นายประวิช  ศรีวิรัตน์

พนักงานดับเพลิง

ธงชัย  แดงมงคล

พนักงานขับรถยนต์

ภูวดล  กิจเจริญ

พนักงานขับรถยนต์

สุพิศ  ศรีเพ็ญ

ภารโรง

นายสรายุทธ์  กิจเจริญ

พนักงานจ้าง

นายโอกาส   กิจเจา

พนักงานจ้าง

นายภูวดล  กิจเจริญ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาววารุณี  กิจประยูร

ภารโรง

นายพิพัฒน์  ไกนสมโภช

ภารโรง

นายภานุวัฒน์  กิจเจริญ

ยาม