สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

นายวิโรจน์  ผิวชะอุ่ม

รักษาราชการแทนสำนักงานปลัด

 

นางสาวรุ่งทิวา  อุษา

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 

เจ้าหน้าที่

ณภัทร   สุวรรณวงษ์

นักทรัพยากรบุคคล

อนันต์   อยู่สวัสดิ์

นักป้องกันและบรรเทาฯ

วิภาดา   แก้วนิยมชัยศรี

นักพัฒนาชมชน

นันทวรรณ   นาคไร่ขิง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ธรภัส   อยู่ทอง

นิติกร

จิราภรณ์   มาเจริญ

พนักงานจ้าง

ธาวิณี  กิจบุญชู

พนักงานจ้าง

จันทร์จิรา  เจาฑาฑิต

พนักงานจ้าง

อินทิรา  กิจประชุม

พนักงานจ้าง

สรายุทธ์  กิจเจริญ

พนักงานจ้าง

โอกาส   กิจเจา

พนักงานจ้าง

ทนงศักดิ์   กาละพันธ์

พนักงานจ้าง

สังเวียน  ทัดสวน

พนักงานจ้าง

กลยุทธ  กิจบำรุง

พนักงานจ้าง

ณัฐวัฒน์  บุญอรุณรักษา

พนักงานจ้าง

บีอา  พันธา

พนักงานจ้าง

อนุพงค์  กิจเจา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คำรพ  จิตรวิจารณ์

พนักงานพนักงานจ้าง

อนุพงษ์  ไทยแก้วรอด

พนักงานดับเพลิง

ประพฤติ  ตู้สำราญ

พนักงานดับเพลิง

ประวิช  ศรีวิรัตน์

พนักงานดับเพลิง

ธงชัย  แดงมงคล

พนักงานขับรถยนต์

ภูวดล  กิจเจริญ

พนักงานขับรถยนต์

สุพิศ  ศรีเพ็ญ

ภารโรง

วารุณี  กิจประยูร

ภารโรง

ภานุวัฒน์  กิจเจริญ

ยาม