กองคลัง

กองคลัง

สุดาพร  แต่แดงเพชร

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

เจ้าหน้าที่

อินทร์นิชา  เมธิโรจนศักดิ์

นักวิชาการคลัง

วันธิดา  อิงเอนุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รวรรณ  พิทักษ์สัตยาพรต

เจ้าพนักงานพัสดุ

วาสนา  ลัดดากลม

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ธนพร  น้ำสมบูรณ์

พนักงานจ้าง

สันติพล  กิจเจริญ

พนักงานจ้าง

พรทิพย์  เจริญโอภาศ

พนักงานจ้าง

สวลี  ศิลปเจริญ

พนักงานจ้าง

ประภัสสร์  กิจเจา

พนักงานจ้าง