กองคลัง

กองคลัง

นางสุดาพร  แต่แดงเพชร

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

เจ้าหน้าที่

น.ส.อินทร์นิชา  เมธิโรจนศักดิ์

นักวิชาการคลัง

นางสาววันธิดา  อิงเอนุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.อุไรวรรณ พิทักษ์สัตยาพรต

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววาสนา  ลัดดากลม

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายประภัสสร์  กิจเจา

พนักงานจ้าง

นายสันติพล  กิจเจริญ

พนักงานจ้าง

นางสาวพรทิพย์  เจริญโอภาศ

พนักงานจ้าง

นางสวลี  ศิลปเจริญ

พนักงานจ้าง

นางสาวธนพร  น้ำสมบูรณ์

พนักงานจ้าง