กองช่าง

กองช่าง

นายธนิสร  บูรณะโสภณ

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่

-ว่าง-

วิศวกรโยธา

นางสาวสุรีวรรณ  กิจเจริญ

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

-ว่าง-

นายช่างโยธา

นางสาวนินารัตน์  ชูกลิ่น

พนักงานจ้าง

นางสาวประภา  ประพันธ์ศิริ

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นางสาวสุวรรณี  กฤษณา

พนักงานขับรถยนต์

นายนิวัฒน์ชัย  กิจเจริญ

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายไพบูลย์  ขันหล่อ

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายอุดมชัย  สินมา

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายเสกสรรค์  กิจพิทักษ์

พนักงานจ้าง

นายศรันย์  รุ่งวิริวงศ์

พนักงานจ้าง

นางสาวพัทธรินทร์  กิจเจริญ

พนักงานจ้าง