กองช่าง

กองช่าง

นายธนิสร  บูรณะโสภณ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นพดล  อยู่เสือ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่

กนกสันต์  อักษร

วิศวกรโยธา

สุรีวรรณ  กิจเจริญ

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

เสกสรรค์  กิจพิทักษ์

พนักงานจ้าง

นินารัตน์  ชูกลิ่น

พนักงานจ้าง

ประภา  ประพันธ์ศิริ

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นิวัฒน์ชัย  กิจเจริญ

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

พนักงานขับรถยนต์

ไพบูลย์  ขันหล่อ

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายอุดมชัย  สินมา

พนักงานผลิตน้ำประปา

พัชรีพร  โหมดศิริ

พนักงานจ้างทั่วไป

ศรันย์  รุ่งวิริวงศ์

พนักงานจ้างทั่วไป