วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ชุมชนตำบลท่าข้ามเป็นชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกจิตสำนึกให้รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคุณธรรมนำการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน”


พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
 2. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบกและทางระบายน้ำ
 3. พัฒนาด้านการขนส่ง วิศวกรรมจราจร และผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งและให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 6. พัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 7. ส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 9. ส่งเสริมด้านการกีฬา
 10. พัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ
 11. เพิ่มประสิทธิภาพจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 12. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ และดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
 13. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 14. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 15. พัฒนาระบบให้บริการและการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 16. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้
 17. สนับสนุนและช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น