กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาววัชรีย์  ชินนวงศ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอธิปัตย์ หลักคำ

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก.)

 

เจ้าหน้าที่

นางสาวพนิดา  พิราชัย

พนักงานจ้าง

นางสาวชลธิชา  กิจทวี

พนักงานจ้าง

ขวัญชนก  บวกเอี๋ยว

พนักงานจ้าง

ประพันธ์  บุญโยธา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

สุชาติ  โป้สมบูรณ์

พนักกงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ภาคภูมิ  บุญชอบ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ศักรินทร์  วิเศษหวาน

พนักงานประจำรถขยะ

พลรบ  ดีชุ่ม

พนักงานประจำรถขยะ

สุภวารี   วิเศษหวาน

พนักงานประจำรถขยะ

บรรเจิด  ไกรสมโภชน์

พนักงานประจำรถขยะ

สุชาติ  ศรีลาวงศ์

พนักงานประจำรถขยะ

ธนาธิป  ธรรมสุวรรณ์

พนักงานประจำรถขยะ

สนธิชัย  เหง้าน้อย

พนักงานประจำรถขยะ

พงษ์ศักดิ์  เยี่ยมวารี

พนักงานประจำรถขยะ

ไพรสาน  นาคมี

พนักงานประจำรถขยะ