ผลประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงปม.2560

รายงานการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน งวดปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ซึ่งมีการรายงานระดับองค์กร หนังสือรับรองการประเมินควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ ข้อ 6)  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

ผลการประมินโดยรวม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลคามสมควร